miercuri, 27 martie 2013

Un alt fel de Proiect de lege reparatorie.Facut cu capul!

                                                  PARLAMENTUL ROMÂNIEI
  CAMERA  DEPUTAŢILOR                                                       SENATLEGE

privind unele măsuri reparatorii în domeniul pensiilor
militare de stat ale cadrelor militare, precum şi ale pensiilor de stat ale
poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din
sistemul administraţiei penitenciarelor. 

Parlamentul României adoptă prezenta lege:
      Art.1  Pensiile militare de stat ale cadrelor militare, pensiile de stat ale poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor, care prin Legea nr.119 / 2010 privind unele măsuri în domeniul pensiilor, cu modificările şi completările ulterioare, au fost integrate , prin recalculare, în sistemul public de pensii şi revizuite în baza OUG nr.1 /2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, aprobată prin Legea nr. 165 / 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică, conform prevederilor prezentei legi.

Art. 2   Efectele actelor normative prevăzute la art. 1 se anulează pentru acele persoane asupra cărora aplicarea respectivelor legi a provocat o diminuare a cuantumului pensiei, acestea revenind atât din punct de vedere al cuantumului cât şi din punct de vedere al metodologiei de calcul la sistemul de calcul existent anterior Legii nr. 119 / 2010.

Art.  3   Prevederile art. 2 se aplică :
(a) prin repunerea în plată a drepturilor de pensie la nivelul  existent  anterior datei de 1 ian. 2011, pentru cei ale căror drepturi au fost diminuate prin recalculare sau revizuire, după caz.
(b) prin recunoaşterea drepturilor câştigate pentru cei ale căror drepturi au crescut prin recalculare sau revizuire, după caz.
(c)  pentru cei care, în urma unor verificări, s-a constatat sau se constată nereguli, neimputabile lor şi din cauze independente de voinţa lor,  în calculul pensiei, şi care au dus la o diminuare a pensiei la un nivel inferior celui anterior datei de 1 ian. 2011.

Art. 4 (a) Reconstituirea drepturilor subiective la nivelul anterior datei de 1 ian.2011 începe cu data de 1 ian. 2012, iar punerea în plată a drepturilor reconstituite se face începând cu data de 1 mai 2013.
(a)   Sumele lunare rezultate ca diferenţă între pensia repusă în plată începând cu 1 mai 2013 şi pensia aflată în plată începând cu data de 1 ian.2012 se definesc ca prejudicii aduse, prin efectul legii, patrimoniului pensionarilor.
(b)   Restituirea sumelor definite conform art.4 (a) se face din oficiu , în baza metodologiei emisă/aprobată de ministerul/instituţia publică competentă .
(c) Sumele necesare pentru plata diferenţelor dintre pensiile actuale şi  cuantumul pensiilor  anterioare datei de 1 ian.2011, vor fi acoperite din bugetele ministerelor / instituţiilor în cauză.

Art. 5 (a)  Prevederile prezentei legi se aplică şi acelor pensii care, în urma procesului de revizuire, au fost diminuate, chiar dacă, ca urmare a depunerii de noi acte la dosar, cuantumul a crescut peste nivelul anului 2010.
(a)  Sumele rezultate ca urmare a calculelor efectuate în baza noilor documente depuse la dosar după data de 1 ian.2011, se vor grefa pe cuantumul pensiei din decembrie 2010, dacă pensia recalculată sau revizuită, fără documentaţia suplimentară, a fost sub nivelul celei din 2010.

Art. 6 (a)Recunoaşterea drepturilor câştigate prin operaţiile de recalculare sau revizuire, după caz, are loc numai după verificarea legalităţii şi autenticităţii documentelor existente la dosarul de pensionare, inclusiv a valabilităţii acestora.
(a)   Procesul de recalculare şi verificare va cuprinde obligatoriu verificarea actelor originale care au stat la baza procesului de recalculare/ revizuire luând în consideraţie şi verificându-se inclusiv documentele depuse la contestaţii.
(b)      În situaţia în care, urmare a verificărilor efectuate conform art. 6 (a) şi (b) se constată elemente care nu corespund realităţii sau pot determina nulitatea documentului, datele respective se exclud de la validare, iar dacă acest fapt conduce la stabilirea unui prejudiciu, recuperarea acestuia se face de la cel vinovat de provocarea prejudiciului, în conformitate cu prevederile legale.

Art. 7   La reevaluarea drepturilor la pensie, care fac obiectul acestei legi, se aplică, după caz, prevederile HG 1294/2001, cu completările şi modificările ulterioare, inclusiv cele cuprinse în HG S-1090/2010.

Art. 8 Până la apariţia altor prevederi legale în domeniu, beneficiarilor acestei legi li se aplică toate creşterile sau indexările de pensii care au apărut după 1 ian. 2011.

Art. 9  Cuantumul pensiilor reevaluate, conform prezentei legi, se actualizează în conformitate cu prevederile legale privind pensiile militare de stat.

Art.10  La  data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă toate prevederile legale contrare în domeniu.

 Aceastã lege a fost adoptatã de Parlamentul României, în condiţiile art. 77 alin. (2) din Constituţia României, republicatã, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicatã.
                      

PREŞEDINTELE                                                     PREŞEDINTELE
CAMEREI DEPUTAŢILOR                                            SENATULUI
  Valeriu Ştefan ZGONEA                               Crin Laurenţiu ANTONESCU

 Dan Moraru

Nota mea: "Cap ai,minte ce-ti mai trebuie" (despre Initiativa legislativa a grupului de parlamentari care cica ar fi fost depusa la senat)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu