duminică, 11 noiembrie 2012

ÎN ATENŢIA CELOR CU PENSIILE MICŞORATE

(dar şi a celor al căror cuantum a rămas  egal cu cel din decembrie 2010 sau a crescut foarte puţin prin aplicarea OUG 1/2011)
 Aceaste este varianta de Proiect a ORDONANTEI DE URGENTA prezentata de comisia Ministerului Apărării Naţionale pe 23.08.2012
ORDONANȚA DE URGENTA
Nr________din ……’-…
privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor
 În temeiul art. 115  alin. (4) din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă Prezenta ordonanță de urgență.
 Art.I Pensiile militare de stat ale cadrelor militare, pensiile de stat ale polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciarelor, care prin Legea nr, ll9/2010 privind unele măsuri in domeniul pensiilor. cu modificările și completările ulterioare, au fost integrate. prin recalculare in sistemul public de pensii și revizuite  în baza ordonanței de Urgență a Guvernului nr.1/2011 privind stabilirea unor măsuri in domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniți din sistemul de apărare. ordine publică si siguranță națională, aprobată prin legea nr.165/2011, cu modificările și completările ulterioare, se reevaIuează în condițiile prezentei ordonanțe de urgență.
Art. 2 Prin reevaluare se ințelege procesul de analizare a situației categoriilor de pensii menționate la art.1 rezultate ca urmare a măsurilor de recalculare sau revizuire, după caz, și aplicarea, fie a unei masuri reparatorii de repunere in drepturile de plată avute la data de 31.12.2010, fie recunoașterea unui drept ca drept câștigat.
Art. 3 Pensiile reevaluate in ințelesul acestei legi, se tratează astfel:
(a)  prin repunerea in plată a drepturilor  de pensie la nivelul existent in data de 31.12.2010,  pentru cei ale căror drepturi au fost diminuate prin recalculare sau revizuire, după caz;
(b) prin recunoașterea drepturilor câțștigate pentru cei ale căror drepturi au crescut  prin recalculare sau revizuire, după caz.
Art, 4 (.1) Reevaluarea cu repunerea in plată a drepturilor de pensie la nivelul existent in data de 31.12.2010 ,urmărește reconstituire unor drepturi subiective ca fiind drepturi declarative și a căror existență a fost afectată de măsurile legislative adoptate.
(2) Reconstituirea drepturilor subiective la nivelul lunii decembrie 2010. incepe cu data de 01.01.2012, iar punerea in plata a acestor drepturi reconstituite se face incepând cu data de 01.01.2013.
(3) Sumele lunare rezultate ca diferență intre pensia repusă in plată incepând cu 01.01.2013 și pensia aflată in plata incepând cu data de 01.01.2012 se definesc ca prejudicii aduse prin efectul legii patrimoniului pensionarilor.
(4) Restituirea sumelor definite conform alin. (3) se face, din oficiu, in baza metodologiei emise de  ministrul/directorul instituției publice respective.
Art.5 (1) Reevaluarea prin recunoașterea drepturilor câștigate prin operațiile de recalculare sau revizuire, după caz, are loc după verificarea legalității și autenticității documentelor existente in dosarul de pensionare. inclusiv a condiților de valabilitate a acestora, cu validarea dalelor conținute.
(2) În situatia in care, in activitateta de verificare prevăzută la alin.( I ) se constată elemente care nu corespund realității sau pot determina nulitatea documentului, datele din docurnentul se exclud  de la validare, iar dacă acest fapt conduce la stabilirea unui prejudiciu, recuperarea  prejudiciului se face in conformitate cu prevederile legale.
(3) Persoanele care au emis documente fără respectarea condițiilor de valabilitate a acestora, precum și persoanele care au accesat baza de date și au introdus date in sistemul informatic de gestiune a pensiilor fără a avea competența și autorizarea necesare vor răspunde conform gravității faptei săvârșite in fața organelor abilitate ale statului.
Art.6 La reevaluarea drepturilor de pensie se aplică,după caz. prevederile H.G.1294/2001,  cu completările și modificările ulterioare, inclusiv cele cuprinse în H.G. S-1019/2010 și a actelor subsecvente de aplicare dispuse de conducătorii instituțiilor publice.
Art 7 (1) Cuantumul pensiilor reevaluate se actualizează in conformitate cu prevederile legii privind pensiile militare de stat.
(2) Actualizarea prevăzută la alin. (1) se efectuează numai dacă  cuantumul pensiei in plată nu depășește echivalentul venitului lunar incasat de cadrele rnilitare active, polițiștii sau funcționarii publici cu statut special din sistemul penitenciarelor potrivit gradului militar/prcfesional și funcției maxime avute la data trecerii în rezervă/încetării raporturilor de serviciu (Atenție: acest alineat se poate scoate și se poate adăuga la capitolul,,Actualizarea pensiilar militare de stat”, eventual cu precizarea unei perioade până la care are loc actualizarea pensiilor).
Art 8  La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se abrogă;
(a) art. 1 lit. a) și b) din Legea nr. I l9/20l0 privind  unele măsuri în domeniul pensiilor, cu modificările și completările ulterioare;
(b) art.1 din Ordonanțra de Urgență  a Guvernului nr.1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniți din sistemul de apărare,  ordine publică și siguranță naționaă, aprobată prin Legea nr.165/2011.
Art.(9)  Prezenta ordonanță  de urgență   intră în vigoare la data de 01.01.2013.

Nu se cunoaste forma agreata de guvern, dar clar sunt vizati strict cei care au pensile diminuate fata de decembrie 2010.

Si iata cum o fapta buna (?) prefigureaza un nou scandal,de data asta avand ca subiect discriminarea intre pensionarii cei mai loviti.
Poate fi evitata ?

Punem in dezbatere urmatoarele

Puncte de vedere
Se pare ( mentionez si subliniez: doar  se pare !) ca de la 1 ianuarie 2013 unora dintre cei carora li se va  re-construi pensia conform cuantumului din decembrie 2010 ,ar trebui ca sumele ce li se cuvin sa nu fie chiar identice cu cele de pe cuponul din decembrie 2010 ,ci mai mari !  

De ce ?
Odata:  pentru ca se vor indexa cu 5%;
Si inc-o data : Unii dintre noi ( nu stiu cat de multi ) dupa diminuarea cuantumului pensiilor la prima revizuire a recalcularii, au “beneficiat” succesiv,de alte revizuiri (cate trei,patru,chiar cinci !), in urma carora ,in baza grupelor de munca, pensia le-a tot crescut precum voinicul din poveste ,ajungand chiar sa o depaseasca cu ceva pe cea din decembrie 2010.

În situaţia în care guvernul ar aproba ordonanţa mult aşteptată care ar reglementa prin articol unic doar readucerea cuantumului la nivelul lunii decembrie 2010 apar urmatoarele  probleme:

I. Astfel,cei care în luna ianuarie 2012 au primit o pensie revizuită mai mică decât cea din decembrie 2010 cu o sumă semnificativă şi cărora ulterior li s-a mai adaugat la pensie ,din burta !? sau ca urmare a descoperirii unor situaţii neluate în calcul în momentul trecerii în rezervă conform prevederilor Legii 164/2001 (stabilirea incorectă a grupelor de muncă conform HG 1294).
               Exemplu:   - decembrie 2010 .................. 2500 lei
                   - ianuarie 2012 ...................... 2000 lei
                                  - mai 2012 ............................ 2300 lei
Apare o diferenţă de 300 lei intre decizia de revizuire din luna mai 2012 faţă de cea din ianuarie 2012, ca urmare a aplicării prevederilor aceleeaşi OUG 1/2011, diferenţă rezultată din descoperirea în arhivă (O.Z.U., state de plată, memorii originale) a unor perioade neîncadrate în prevederile HG 1294/... şi care nu au fost luate în calcul la stabilirea cuantumului pensiei prin aplicarea prevederilo Legii 164/2001,asa cum ar fi fost normal (activităţi de experimentare a unor categorii de armament şi muniţie, asanarea poligonului, lucru cu exploziv ş.a.), pentru care potrivit hotărîrii mai sus menţionate se acordă  an pe an ( pentru asemenea activităţi executate pe o perioadă de 5 ani rezultă un spor de vechime la pensie de 10 ani) şi care determina justa creştere de 300 lei (diferenta dintre cea de-a doua decizie de revizuire şi prima decizie de revizuire).
Intrebare : în urma aplicării prevederilor ordonanţei mult asteptate, ce se va întîmpla cu creşterea de 300 lei?
Există vreo 2 răspunsuri:
1.     se ia în considerare şi se adauga la cuantumul din decembrie 2010;
2.     nu se ia  în considerare,fapt ce ar dezavantaja pe cei în cauză şi chiar ar fi ilogic.
Dacă ne raportăm la punctul 1, atunci ar trebui :

1a. să se ia în considerare suma de 300 lei rezultată din calcule, prin aplicarea OUG 1/2011,care prevede că pentru fiecare an lucrat în condiţii speciale şi alte condiţii se acordă un procent de 0,50  % la punctajul mediu obţinut pentru anul respectiv, INCORECT ?
 1b. pentru fiecare an ce depăşeşte 25 de ani vechime,să se adauge conform Legii 164/2001 cate  2 %.
Din exemplul nostru ar rezulta (5 x2 % = 10 % ) majorarea cuantumului pensiei din luna decembrie 2010 cu 10 procente, CORECT?
 1c. Pentru cei care au desfăşurat asemenea activităţi ,dar cărora până în prezent nu li s-au găsit perioadele respective iar ulterior fac dovada desfăşurării acestor activităţi să li se ia în considerare şi să se procedeze conform punctului 1b.

II. Pentru cei care au lucrat după trecerea în rezervă şi cărora prin aplicarea prevederilor  OUG 1/2011 li s-a calculat o alta pensie , aceasta trebuie adăugata la cuantumul din decembrie 2010.
 Oricum cateva lucruri sunt clare :
- revenirea la pensiile din decembrie 2010 trebuie sa se faca prin emiterea unor noi decizii ;
- pensia rezultata pentru perioada lucrata dupa trecerea in rezerva trebuie sa fie adaugata la valoarea aflata in plata in decembrie 2010;
-cresterile din anul 2012,rezultate din aplicarea altor  grupe de munca,confirmate prin adeverinte eliberate de Arhivele Militare,Centrele Militare Zonale sau Unitatile Militare existente,sa fie calculate in plus la valoarea pensiei din decembrie 2010,(daca nu cumva se aplica pentru toata lumea dispozitiile art.6).

Dar cine stie?

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu